HappyNet 2000
<< Katalog knih

Nabídka knih Nakladatelství Radek Veselý

Objednávky vyřizuje přímo Nakladatelství Radek Veselý !

Fakturační adresa : Ivana Olbrachta 672, 67401 Třebíč, IČO: 474 46 714

Kontaktní adresa : Irska 5, 160 00 Praha 6, tel.: 602 586 411

Postup objednání titulu

- Vyberte si titul
- Klikněte na odkaz 'Objednat'
- Na stránce si znovu vyberte příslušný titul
- Klikněte na tlačítko 'Přidat'
- Pro dokončení nákupu si zobrazte nákupní košík a klikněte na 'Objednat'

 

Maturitní otázky Ekonomie

Radek Veselý, ISBN: 80-902713-2-6, dotisk 1.vydání 2001 A5, 280 stran

Cena : 149,-Kč  Objednat >>
Témata:

1. Podnik, podnikání
2. Právní formy podnikání
3. Obchodní společnosti
4. Kupní smlouvy
5. Zásobování
6. Investiční činnost
7. Personální činnost
8. Motivace pracovníků
9. Odbyt (ukázka)
10. Marketing
11. Cenová politika
12. Management
13. Financování podniku
14. Finanční analýza
15. Ekonomická stránka činnosti podniku
16. Platební styk
17. Cenné papíry a finanční trh
18. Bankovnictví
19. Pojišťovnictví
20. Cestovní ruch
21. Zahraniční obchod
22. Národní hospodářství
23. Trh, tržní ekonomika
24. Úloha státu v ekonomice
25. Daňová soustava

9. Odbyt

Základní pojmy

Odbyt

* soubor činností, jejichž úkolem je zajistit uplatnění výrobků (služeb) na trhu a jeho dodání odběrateli
* aktivní funkce odbytu spočívá v usměrňování výroby tak, aby uspokojovala potřeby trhu

zajišťování obchodních činností

* odbytový útvar - odbytové činnosti
* obchodní cestující - zaměstnanci podniku, návštěvy potencionálních zákazníků (podle plánu)
* obchodní poradce - zaměstnanci poradenské firmy
* obchodní zástupci
* uzavření smlouvy o obchodním zastoupení, smlouva o zprostředkování, smlouva o výhradním prodeji
* práce pro více firem

=> PROVIZE

Smlouva o obchodním zastoupení

* vše upraveno v obchodním zákoníku
* účastníci: zastoupený, obchodní zástupce, třetí osoba (obchodní partner, s nímž jedná zástupce)
* podstatné náležitosti: určení subjektů, určení činnosti (předmětu smluv)
* nevýhradní obchodní zastoupení - zastoupený může pověřit stejným zastoupením i jiné osoby, i zástupce může zastupovat jiné osoby a může uzavírat obchody na vlastní účet nebo na účet jiné osoby
* výhradní obch. zastoupení - zastoupený nesmí pro daný okruh obchodů a pro dané území užívat jiné zástupce a zástupci není dovoleno za stejných podmínek zastupovat jiné osoby

Zánik obchodního zastoupení

* pokud byla smlouva sjednána na dobu určitou, končí uplynutím doby, jestliže se smlouvou řídí i nadále může být smlouva prodloužena max. o 6 měsíců
* byla-li sjednána na dobu neurčitou, může být ukončena v kteroukoli dobu výpovědí jedné ze stran

Ředitel

Obchodní úsek

Odbyt Marketing

Marketing - určuje odbytové cesty, zkoumá trh

Odbytový i marketingový útvar se zabývá odbytovými činnostmi.

Odbytové činnosti

* marketingové činnosti
* plánování odbytu a marketingu
* operativní odbytové činnosti
* skladování výrobků
* expedice a fakturace
* obchodně technické služby
* evidence a hodnocení odbytu

1) Marketingové činnosti

* určení odbytových cest - rozhodnout, jakou cestou se zboží dostane od výrobce ke spotřebiteli

přímý odbyt - u zboží určeného k výrobní spotřebě, výrobce prodává výrobky zpravidla dalšímu výrobci bez prostředníka; výrobce => spotřebitel

nepřímý odbyt - prostřednictvím obchodu

Obchod umožňuje snížit počet spojení mezi výrobcem a spotřebitelem.

V1 S1 V1 S1
V2 S2 V2 O S2
V3 S3 V3 S3

články odbytové cesty - ovlivňují náklady, podle trvanlivosti výrobku

spotřebitel
velkoobchod ------ maloobchod ------ spotřebitel
výrobce VO -------- VO ------- MO -------- spotřebitel
maloobchod -------- spotřebitel

Při zajišťování odbytové cesty se často vytváření tzv. marketingové odbytové komplexy. V nich se rozhodne

* co, kde a jak vyrábět
* co, kde a za kolik prodávat

- spojují výrobce a obchodníky, 1 z nich má vždy vedoucí postavení (většinou je to finančně silnější partner)

* výzkum trhu

- dlouhodobé

- zkoumání trhu, hodnocení faktorů a vztahů mezi nimi

- cílem je předvídání budoucího vývoje trhu, poptávky, potřeby zákazníků, ...

* průzkum trhu

- krátkodobé

- okamžitý stav trhu, směr vývoje
průzkum „od stolu“ - informace se třídí, zpracovávaní a vyhodnocují
průzkum „v terénu“ - chování zákazníka, konkurence, zboží

2) Plánování odbytu a marketingu

Marketingový plán

* vychází ze znalosti potřeb a přání zákazníka, vypracovává se na základě analýzy situace v podniku, na trhu, v okolí podniku
* určuje:
* cíle rozvoje podniku
* cílové skupiny výrobků a trh
* určuje odbytové cesty a
* stimulování prodeje - reklama
* prodej jednotlivých výrobků se plánuje v jednotkách naturálních, celkový prodej je nutno vyjádřit v jednotkách peněžních

Plán odbytu

* má formu bilance
* každý podnikatel si musí ujasnit, jaký objem produkce (zdroje odbytu) chce prodat, a komu chce svou produkci prodávat (rozdělení odbytu)

ZDROJE ODBYTU ROZDĚLENÍ DODÁVEK

Výroba zboží Dodávky pro vnitřní obchod
Vnitřní dodávky (-) Dodávky pro vývoz
PZ výrobků a obch. zboží (+) Dodávky pro investiční výstavbu
KZ výrobků a obch. zboží (-) Ostatní dodávky (Dodávky pro výrobní spotřebu)
Nákup obchodního zboží
Ostatní zdroje

3) Operativní odbytové činnosti

* Jednání s odběrateli a jejich vyhledávání

- různé formy

individuální jednání

- na základě nabídky a poptávky získává podnik odběratele - osobní jednání, telefonicky, písemně

veletrhy a výstavy

- speciální veletrhy, vzorkové veletrhy, vel. zboží a prodejní výstavy

- důležitým prostředkem výzkumu trhu, vystavovatelé mohou sledovat reakce zákazníků i konkurence

burzy

- organizovaná setkání obchodníků, kde se uzavírají obchody se zbožím, penězi nebo cennými papíry a vyměňují se informace

- burzy komoditní (se zbožím), cenných papírů, deviz, obchod se službami, ...

- různé druhy obchodů

* promtní - okamžitě
* termínované - k pozdějšímu termínu
* efektivní - kdy se dodávky uskutečňují mezi prodávajícím a kupujícím
* spekulativní - zboží se nakupuje v době nižší ceny a prodává v době ceny nejvyššídražby

- zvláštní formy prodeje zboží, kdo zaplatí víc* Uzavření kupní smlouvy

- obchodní zákoník, třetí část obchodní závazkové vztahy
- návrh kupní smlouvy předkládá navrhovatel, může jím být kterýkoli z účastníků
- podstatné náležitosti:

předmět plnění, čas plnění, cena

- obsah smlouvy musí být přesný a srozumitelný
- několik etap

podání návrhu => přijetí návrhu => změna smlouvy => zánik smlouvy

* Vyřizování reklamací

- reklamaci je kupující povinen podat zásadně poté, kdy vady zjistil

- náležitosti:

označení zboží (číselný kód a název)
vymezení vad
způsob, jakým se vady projevují
nárok, který uplatňujeme

4) Skladování výrobků

* pro plynulost prodeje je třeba udržovat zásoby v určité výši

Výrobky se přebírají z výrobních útvarů podle dokladu a ukládají se v prostorách skladů. Před převzetím do skladu procházejí kontrolou jakosti.

Kontrola jakosti výrobku:

* je závislá na povaze výrobku
* výrobek, který neodpovídá standardu se považuje za zmetek
* jakost výrobků je vymezena technickými podmínkami

Před uložením do skladu se výrobky označují a balí. Udržování zásoby výrobků vyžaduje vynaložení dalších nákladů. Proto by zásoba výrobků neměla překročit optimální výši.

Z = (to + p) × o
počet obrátek = O / Z

to - prům. odbytový cyklus
p - pojistná zásoba
o - průměrná výše denního odbytu
O - roční odbyt
Z - průměrná zásoba

5) Expedice a fakturace

expedice

* příprava výrobků k prodeji
* uskutečňuje se na základě expedičního příkazu
* výrobky se dopravují buď vlastními dopravními prostředky nebo dopr. prostř. dodavatele či dovozce

Zásilka výrobků je vždy doprovázena dodacím listem. Splnění smlouvy oznamuje dodavatel odběrateli fakturou, která je zároveň podkladem pro placení.

6) Obchodně technické služby

Důležitou součástí výrobku i důležitým nástrojem konkurenčního boje je poskytování služeb zákazníkovi. Patří sem:

* služby při výběru a uskutečňování dodávky - poradenská služba, ceníky, katalogy, doprava zboží do bytu, zapojení výrobku, prodej na splátky
* služby při užívání výrobku - servis (náhradní díly, opravy)

7) Evidence a hodnocení odbytu

Průběh odbytové činnosti je nutné kontrolovat. Podnikatel musí mít přehled o vývoji objemu prodeje, o nákladech spojených s odbytem, o zásobách výrobků. Evidence odbytové činnosti je podkladem pro kontrolu odbytových činností.

Evidence odbytu je vedena:

* na prvotních záznamech - expediční příkazy, dodací listy, faktury, přepravní doklady, protokoly o vadách, reklamace
* na skladních kartách výrobků
* v účetnictví hosp. střediska odbyt - náklady a výnosy spojené s odbytem
* v jednotkách naturálních i peněžních

Hodnocení odbytu je možno provádět:

* sledováním vývoje objemu odbytu v čase
* srovnáním N a výnosů odb. činnosti v hosp. stř. odbyt
* sledováním prodejnosti jednotlivých druhů výr. a hodnocením rychlosti obratu zásob výrobků
* zjišťováním podílu jednotlivých výrobků na celkovém odbytu

 
Time : 0 sec. Design webu a skripty (c) 2000-2009 Happy, downloady monitorovány pomocí DStats.net | RCMapy.com - RC Modelářské lokality